+355 44 51 72 79
info@europeagency.al / Webmail

Aplikime

Europe Agency e certifikuar si Agjenci Ndërkombëtare Punësimi, në bashkëpunim me partnerët e saj brënda dhe jashtë vendit ju bën të mundur prezantimin e ofertave të ndryshme pune “Job Offers” për të gjithë punëkërkuesit sipas profileve të ndryshme qoftë ato punëkërkues më kombësi shqiptare apo të huaj.

Të dhëntat e hedhura në këtë formular ndihmojnë Stafin e Europe Agency për të qënë më të qartë dhe më të shpejtë në gjetjen e një oferte punë për secilin aplikant duke u bazuar në kriteret e vëna nga punëdhënësi si dhe profilin e aplikuesit.

Me plotesesimin e ketij formulari aplikimi, aplikanti autorizon Europe Agency qw tw dhenat personale te paraqitura te perdoren dhe menaxhohen ne baze te:

  • Ligji Nr. 9918, datë 19.05.2008  për “Komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërise”
  • Ligji Nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të Dhënave Personale”
  • Direktiva 95/46 EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 24 Tetorit 1995 “Për mbrojtjen e individëve ne lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe qarkullimin e lire të të dhënave te tilla”;
  • Konventa Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut;

Ju lutem vendosni shifrat e numrit tuaj te telefonit pa prefiks. (Mos te vendosni shifrat e prefiksit)